උපාලි කේ. සල්ගාදු මහතාගේ මුල්‍ය පරිත්‍යාගයෙන්

මහනුවර මහා රෝහලේ වකුගඩු ඒකකයේ වාට්ටු අංක 61 සහ 62 සදහා Pulse Oxy Meter යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම.

© 2023 by Kandy Kidney Protection Society created with kandyonline.com

  • b-facebook
Oxy Meter Donation to Ward 61 & 62

Kandy Kidney Protection Society