උපාලි කේ. සල්ගාදු මහතාගේ මුල්‍ය පරිත්‍යාගයෙන්

මහනුවර මහා රෝහලේ වකුගඩු ඒකකයේ වාට්ටු අංක 61 සහ 62 සදහා Pulse Oxy Meter යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම.

Oxy Meter Donation to Ward 61 & 62
Oxy Meter Donation to Ward 61 & 62

Kandy Kidney Protection Society

press to zoom
Oxy Meter Donation to Ward 61 & 62
Oxy Meter Donation to Ward 61 & 62

Kandy Kidney Protection Society

press to zoom
Oxy Meter Donation to Ward 61 & 62
Oxy Meter Donation to Ward 61 & 62

Kandy Kidney Protection Society

press to zoom