ප්‍රජා සෞඛය සායනය - මාපනාවතුර පරිසර කමිටුව

මාපනාවතුර පරිසර කමිටුව විසින් පොසොන් උත්සවය නිමිති කොටගෙන වෛදය සායනයක් සහ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් 2019.06.14 වන සිකුරාදා දින මහනුවර වකුගඩු ආරක්ෂණ සංගමය මගින් පැවැත්වීම.

© 2023 by Kandy Kidney Protection Society created with kandyonline.com

  • b-facebook