ප්‍රජා සෞඛය සායනය - මාපනාවතුර පරිසර කමිටුව

මාපනාවතුර පරිසර කමිටුව විසින් පොසොන් උත්සවය නිමිති කොටගෙන වෛදය සායනයක් සහ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් 2019.06.14 වන සිකුරාදා දින මහනුවර වකුගඩු ආරක්ෂණ සංගමය මගින් පැවැත්වීම.

Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society
Kandy Kidney Protection Society

© 2023 by Kandy Kidney Protection Society created with kandyonline.com

  • b-facebook