මහනුවර ජාතික රෝහලේ වකුගඩු සායනයේ කාර්ය මණ්ඩලය සදහා මුඛ ආවරණ ලබාදීම.

IMG_5074.JPG