මහනුවර වකුගඩු ආරක්ෂක සංගමය මගින් කරන ලද නවතම පරිත්‍යාගයන් (Click Here)

The Latest donations by the Kandy Kidney Protection Society ( Pictures)

A Contribution from "Wanitha Ekamuthuwa" of "Mahanuwara Sinhala Weleda Peramuna"

මහනුවර සිංහල වෙළෙද පෙරමුණ අනුබද්ධිත “වනිතා එකමුතුව” විසින් වකුගඩු රෝගීන් හට  රුපියල් 100000.00 (ලක්ෂයක) ක මුදලක් පරිත්‍යාග කිරීම 2019.06.28  දින, මහනුවර සිංහල වෙළෙද පෙරමුණ, වනිතා එකමුතුව මධ්‍යස්ථානයෙදී සිදුකෙරිණි. (Click Here for Pictures)

මහනුවර ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන වකුගඩු බද්ද කරන ලද ජනක අනුර පෙරේරා මහතාට රුධිර පිඩන මාන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම..
(Click Here for Pictures)
මහනුවර ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන වකුගඩු බද්ද කරන ලද රුවනි හේවාගමගේ  මෙනවියගේ ප්‍රයෝජනය සදහා ඇයගේ පියාට රුධිර පිඩන මාන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම. (Click Here for Pictures)

ප්‍රජා සෞඛය සායනය - මාපනාවතුර පරිසර කමිටුව

මාපනාවතුර පරිසර කමිටුව විසින් පොසොන් උත්සවය නිමිති කොටගෙන වෛදය සායනයක් සහ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් 2019.06.14 වන සිකුරාදා දින මහනුවර වකුගඩු ආරක්ෂණ සංගමය මගින් පැවැත්වීම. (Click Here for Pictures)

e.jpg
22.jpg