මහනුවර ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන වකුගඩු බද්ද කරන ලද ජනක අනුර පෙරේරා මහතාට රුධිර පිඩන මාන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම.

Another help from Kandy Kidney Protection Society

මහනුවර ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන වකුගඩු බද්ද කරන ලද රුවනි හේවාගමගේ මෙනවියගේ ප්‍රයෝජනය සදහා ඇයගේ පියාට රුධිර පිඩන මාන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම.

Another help from Kandy Kidney Protection Society

© 2023 by Kandy Kidney Protection Society created with kandyonline.com

  • b-facebook