2020 පෙබරවාරි 18 දින මහනුවර ජාතික රෝහලේ වකුගඩු ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සදහා ලංකා බැංකු විශ්‍රාමික සංගමය මගින් රුපියල් 100000/= මුදලක් වකුගඩු ආරක්ෂක සංගමයට පරිත්‍යාග කිරීම.

© 2023 by Kandy Kidney Protection Society created with kandyonline.com

  • b-facebook